Υπηρεσίες

Νομικές Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου για Ιδιώτες και Σύγχρονες Επιχειρίσεις

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας ασχολείται με υποθέσεις;

Α.  Οικογενειακού Δικαίου

  1. Διαζύγια
  2. Υποθέσεις επιμέλειας, διατροφής και επικοινωνίας με τα ανήλικα τέκνα,
  3. Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα μετά τη λύση του γάμου,
  4. Αίτηση ή αγωγή μετοίκησης,

Β. Κληρονομικού Δικαίου

  1. Διαθήκες (Ιδιόγραφη, Δημόσια, Μυστική, Έκτακτη διαθήκη)
  2. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας
  3. Σχολάζουσα κληρονομία
  4. Κληρονομικές διαφορές
  5. Αγωγή περί κλήρου
  6. Εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή
  7. Διεκδίκηση νόμιμης μοίρας
  8. Κληρονομικό καταπίστευμα
  9. Κληρονομητήριο

Γ. Εργατικού Δικαίου

  1. Αποζημιώσεις Απολύσεις Εργαζομένων, Υπαλλήλων
  2. Καταγγελία συμβάσεων εργασίας, κ.α.

Δ. Τροχαία ατυχήματα

Ε. Μισθώσεις

  1. Καταγγελία Μισθώσεων
  2. Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών σύστασης, τροποποίησης ή λύσης μίσθωσης
  3. Έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων
  4. Έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου
  5. Αγωγή αποζημίωσης λόγω φθορών στο μίσθιο

ΣΤ. Έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές απαιτήσεις από τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές, αναγνώριση χρέους, καθώς και έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου και πληρωμής οφειλομένων μισθωμάτων και λογαριασμών κοινής ωφέλειας.

Ζ. Κατασχέσεις

Η. Καταδολίευση Δανειστών

Θ. Δικαστική Συμπαράσταση

Ποινικό Δίκαιο

Ενδεικτικά αναφερόμενες παρεχόμενες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ποινικής δίκης (προδικασία – επ’ ακροατηρίω διαδικασία – εκτέλεση ποινής):

  1. Σύνταξη εγκλήσεων, μηνύσεων ή μηνυτήριων αναφορών για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα με κατάθεση τους στην αρμόδια εισαγγελική αρχή,
  2. Προετοιμασία απολογητικών υπομνημάτων ενώπιον διωκτικών και δικαστικών αρχών με παράλληλη εκπροσώπηση κατά την προκαταρτική εξέταση, την προανάκριση ή την κύρια ανάκριση,
  3. Υπεράσπιση του κατηγορουμένου καθώς και εκπροσώπηση της πολικής αγωγής (ήτοι του αμέσως παθόντος από το έγκλημα) σε ποινικά ακροατήρια πρώτου και δεύτερου βαθμού σε όλη την Ελληνική Επικράτεια,
  4. Άσκηση και εκδίκαση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων (ιδίως έφεσης, αναίρεσης, αίτησης ακύρωσης απόφασης ή διαδικασίας και επανάληψης διαδικασίας),
  5. Σύνταξη, κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης ποινής, συγχώνευσης ποινών, άρσης ή αντικατάστασης περιοριστικών όρων για περιπτώσεις απόλυσης υπό όρο.
Ασφαλιστικά Μέτρα
 1. Διατροφή – επιμέλεια – επικοινωνία τέκνων,
 2. Μετοίκηση
 3. Απαγόρευση προσέγγισης σε συγκεκριμένη απόσταση
 4. Νομή ή κατοχή κινητού ή ακινήτου
 5. Εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης
 6. Συντηρητική κατάσχεση, κ.α.
Εμπορικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει τη σύσταση, τη νομική υποστήριξη – εκπροσώπηση όπως επίσης και τη Διαδικασία εξυγίανσης πτώχευσης Εταιριών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΑΕ.

Φορολογικό Δίκαιο

Τα τελευταία χρόνια επέρχονται συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπροσώπηση, τον χειρισμό φορολογικών υποθέσεων του εντολέα ενώπιον της φορολογικής και δικαστικής αρχής (Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο).

Διοικητικό Δίκαιο
 1. Ακυρωτικές Διαφορές
 2. Προσφυγές Ουσίας
 3. Ενδικοφανείς Προσφυγές
Δίκαιο Αλλοδαπών
 1. Αίτηση παροχής διεθνούς Προστασίας (Άσυλο)
 2. Προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης χορήγησης διεθνούς προστασίας
 3. Aιτήσεις ακύρωσης επί απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης διεθνούς προστασίας ή αδειών διαμονής
 4. Αιτήσεις διαγραφής από Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α.) και Συστήματος Shenghen (S.I.S.)
 5. Παράσταση συνοδεία του εντολέα σε Υπηρεσίες Ασύλου και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και εκπροσώπηση του.
Εμπορικό Δίκαιο

Α. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το Γραφείο αναλαμβάνει τη κατοχύρωση εμπορικού σήματος εταιριών ή φυσικών προσώπων. 

Η ισχύς του εμπορικού σήματος είναι ουσιώδους σημασίας και το ρίσκο από την αμέλεια κατοχύρωσης υψηλό, επειδή ενέχει ο κίνδυνος χρησιμοποίησης του από ανταγωνιστές.

Ο δικηγόρος Κωνσταντής Γεωργίου προβαίνει σε ενδελεχή νομικό προέλεγχο στην αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εμπορίου και στη συνέχεια προβαίνει στη κατοχύρωση του. Με την ενέργεια αυτή, προστατεύεται η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο από τη χρήση ίδιου εμπορικού σήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121-196 του Ν. 4072/2012, των άρθρων 1 και 13 του ν.δ. 146/1914 καθώς και των γενικών διατάξεων των άρθρων 57-59 και 914 επ. ΑΚ.

Β. ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει επίσης τη κατοχύρωση κοινοτικού εμπορικού σήματος. Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό σήμα παρέχει στον ιδιοκτήτη του σήματος αποκλειστικά δικαιώματα σε όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια αγορά 500 περίπου εκατομμυρίων καταναλωτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) υπάρχουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια καταχωριμένα σήματα.

Μισθώσεις - Ενοικιάσεις Ιδιωτικά Συμφωνητικά

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών οικιακής και εμπορικής χρήσης και τη νομική εκπροσώπηση με γνώμονα το συμφέρον του εντολέα.

Έλεγχος Τίτλων Σε Υποθηκοφυλακεία Και Κτηματολόγια - Δηλώσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο αναλαμβάνει με επιμέλεια την εκτέλεση έρευνας τίτλων στο υποθηκοφυλακείο και στο κτηματολόγιο.

Μεταφράσεις

Το Δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις, επικυρώσεις από και προς την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική, Ιταλική γλώσσα και Αλβανική Γλώσσα οποιουδήποτε εγγράφου. Παράλληλα σε συνεργασία με Μεταφραστικό Κέντρο αναλαμβάνει τη μετάφραση κειμένων σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα του κόσμου. Οι μεταφράσεις έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής (ΑΣΕΠ, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες, κλπ). Επίσης επιλαμβάνεται της διαδικασίας επισημείωσης των μεταφράσεων με τη σφραγίδα Χάγης (σφραγίδα APOSTILLE) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. 

ΑΣΕΠ
 1. Αίτηση προκήρυξης Ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ
 2. Ένσταση
 3. Επικύρωση αντιγράφων για αίτηση προκήρυξης
 4. Προετοιμασία του συνόλου του φακέλου, έλεγχο των δικαιολογητικών και συνδρομή στην ορθή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 

Παρέχουμε:

Αξιοπιστία

Το γραφείο Κωνσταντή ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα στο χειρισμό των υποθέσεων του γραφείου, με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης.

Σχέσεις Εμπιστοσύνης

Πάντα επιδιώκονται, ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, ώστε να ταιριάζουν στις ειδικές περιστάσεις και στους προσωπικούς προβληματισμούς των εντολέων μου.

Shopping Basket